Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego „Nasza Gmina Głogów Małopolski”
§1

 1. Stowarzyszenie „Nasza Gmina Głogów Małopolski”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 tj. z dnia 2017.02.03) w formie stowarzyszenia zwykłego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Głogów Małopolski, woj. Podkarpackie.
 3. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§2

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  • a) propagowanie i realizacja zadań społecznych na rzecz rozwoju Gminy Głogów Małopolski.
  • b) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury w Gminie Głogów Małopolski, celem poprawy jakości życia.
  • c) podejmowanie działań zmierzających do wspierania przedsiębiorczości w Gminie Głogów Małopolski.
  • d) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie pełnej transparentności w zakresie realizacji zadań przez władze Gminy Głogów Małopolski.
  • e) organizacja pikników, zabaw plenerowych oraz innych na rzecz społeczności lokalnej.
  • f) podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu propagowanie wiedzy na temat Gminy Głogów Małopolski oraz jej historii.
 2. Stowarzyszenie zabiega o polepszenie warunków życia w Gminie Głogów Małopolski, poprzez:
  • a) dążenie do zrównoważonego rozwoju infrastruktury w Gminie Głogów Małopolski.
  • b) występowanie z inicjatywami społecznymi do władz Gminy Głogów Małopolski.
  • c) organizację działań edukacyjnych.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar jest obszar Gminy Głogów Małopolski.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
4) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§5

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, za wyjątkiem sprawy, które nie są zastrzeżone dla Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby, na żądanie zarządu lub 5 członków Stowarzyszenia.
 4. Zebranie Członków decyduje w szczególności o:
  • a) przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia oraz podjęciu decyzji o utracie członkostwa;
  • b) wyborze i odwołaniu Zarządu oraz kontroli podejmowanych przez niego czynności;
  • c) uchwaleniu regulaminu oraz dokonywaniu jego zmian;
  • d) podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określenia, w takim przypadku, zasad postępowania z majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile niniejszy Regulamin lub przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie stanowi inaczej.

§6

Majątek Stowarzyszenia będzie tworzony ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§7

 1. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków.
 3. Członkowie zarządu mogą być wybierani spośród członków Stowarzyszenia.
 4. Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w przedmiocie wyboru i odwołania członków zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Stowarzyszenie jest reprezentowane przynajmniej przez dwóch członków zarządu, działających łącznie. Takim sam sposób reprezentacji obowiązuje w zakresie zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie.
 7. Do kompetencji zarządu należy:
  • a) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.
  • b) Reprezentowanie przez organami administracji publicznej.
  • c) Wykonywanie uchwał podjętych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§8

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która złoży pisemną deklarację członkowską i uchwałą Zebrania Członków zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

§9

Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Utrata członkostwa następuje również wskutek skreślenia z listy członków, na wniosek zainteresowanego.

§10

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W tej sytuacji, Zebranie Członków określi zasady postępowania z majątkiem Stowarzyszenia.